Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)  upravujú práva a povinnosti pri poskytovaní on-line služby „Seba-vedome k pôrodu mini“, ktorého poskytovateľom je

Eva Sokirková- Cesta zrodenia, sídlo: Vajkovce 245, 044 43, IČO: 54255562, e – mail: evasokirkova@gmail.com

(ďalej aj len „Poskytovateľ“ alebo „Predávajúci“). Poskytovateľ poskytuje službu „Seba-vedome k pôrodu mini“ na týchto webových stránkach:

 1. www.cestazrodenia.sk

(ďalej aj len „Web stránka“ alebo „Webová stránka“).

 • Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
 • Vyplnením objednávkového formulára Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s ním súhlasí.
 • Orgánom dohľadu Predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.
 • Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá uzatvorila s Predávajúcim kúpnu zmluvu alebo akúkoľvek inú zmluvu, ktorej predmetom je predaj on-line služieb Poskytovateľa, ktoré sú špecifikované v týchto VOP (ďalej aj len „Kupujúci“). Za spotrebiteľa sa považuje fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, inej obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania; na túto osobu sa vzťahujú príslušné zákonné ustanovenia o ochrane spotrebiteľa.

Článok II.

Kúpna zmluva

 1. V prípade Predávajúceho a Kupujúceho sa uzatvára kúpna zmluva prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, tzn. uzatvorená bez osobného kontaktu zmluvných strán, len prostredníctvom webového rozhrania  prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo využitím podobných komunikačných prostriedkov (ďalej aj len „Kúpna zmluva“ alebo „zmluva“). Náklady spojené s použitím spomínaných prostriedkov komunikácie si Kupujúci hradí sám.
 2. Odoslaním objednávky Kupujúci výslovne súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku a uzatvorením Kúpnej zmluvy na diaľku. Prostredníctvom objednávkového formuláru si môže Kupujúci zakúpiť on-line službu .
 3. Predmetom Kúpnej zmluvy je poskytnutie nasledovných služieb:
 4. Video kurz, konzultácia, pracovný list, mandaly, online tréning,)
 5. Zvýhodnená mini konzultácia cez online zoom.
 6. Na objednanie online produktov prostredníctvom Web stránky slúži objednávkový formulár Predávajúceho, ktorý sa nachádza na Web stránke.
 7. Odoslaním objednávky Kupujúci výslovne súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku a uzatvorením Kúpnej zmluvy na diaľku.
 8. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú okamihom potvrdenia objednávky na kúpu on-line služby zo strany Predávajúceho.

Článok III.

Platobné podmienky a dodanie služby

 1. Dohodnutá Kúpna cena je cena uvedená na Web stránke  v okamihu odoslania objednávky.
 2. Ak nie je medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak, je Predávajúci povinný poskytnúť službu Kupujúcemu až po úplnom zaplatení dohodnutej Kúpnej ceny, teda po pripísaní úhrady Kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Kúpna cena sa hradí v mene EUR bezhotovostným spôsobom (bankovým prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho). Kúpna cena je splatná do 7 kalendárnych dní od odoslania potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu.
 3. Predávajúci dodá Kupujúcemu online službu bezodkladne po úhrade Kúpnej ceny na email zadaný Kupujúcim v objednávkovom formulári.

Článok IV.

Osobitné ustanovenia

 1. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: poskytnutie on-line služby, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Vzhľadom na uvedené, Kupujúci zaslaním objednávkového formulára a potvrdením prečítania si týchto obchodných podmienok prehlasuje, že výslovne súhlasí s poskytovaním služby, na základe čoho stráca právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade on-line služby „Video kurz“ je služba poskytnutá okamihom zaslania e-mailu Kupujúcemu, ktorý v sebe zahŕňa odkaz na túto službu.
 2. Reklamácia on-line služby je možná v prípade:
 1. On-line služba nie je po doručení zhodná s objednávkou
 2. Odkaz na on-line službu, ktorý prišiel Kupujúcemu e-mailom, nefunguje
 3. Reklamácia je možná aj v prípade, že Kupujúcemu od pripísania platby Predávajúcemu nebol v lehote 24 hodín doručený žiadny e-mail s odkazom na on-line službu (videokurz).
 4. Vadné plnenie uplatňuje Kupujúci bez zbytočného odkladu u Predávajúceho. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu aj na e-mail Poskytovateľa uvedený v čl. I. týchto VOP.
 5. Kupujúci má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ na žiadosť  Kupujúceho o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania,  Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podlá zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Slovenskej obchodnej inšpekcii na adresu: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 21/A, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese: ars@soi.sk, adr@soi.sk. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Článok VI.

Ochrana osobných údajov

Identifikačné údaje Poskytovateľa – Eva Sokirková- Cesta zrodenia sídlo: Vajkovce 245, 044 43,

IČO: 54255562

Účel spracúvania osobných údajov: 

 1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku

Rozsah spracúvaných osobných údajov: email, meno, priezvisko, bydlisko, telefón, číslo bankového účtu

Právny základ spracúvania osobných údajov:  čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia GDPR (plnenie si povinností Predávajúceho)

Doba uchovávania osobných údajov: sa zhoduje s dobou trvania účelu, jeho vybavenia a po dosiahnutí účelu maximálne po dobu troch rokov pre účely prípadnej fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Poskytovateľ oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvného vzťahu, ktorej ste boli účastníkom.